Zaměstnávání cizinců má svoje pravidla. Jaké povinnosti z toho prakticky plynou zaměstnavatelům?

Stručný přehled pracovně právní problematiky

Tuto sféru v České republice aktuálně legislativně upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Pověřeným orgánem pro koordinaci integrační politiky je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

V praxi je třeba rozlišovat, zda hovoříme o zaměstnávání občanů ze zemí v rámci EU, případně o obyvatelích třetích zemí. V prvním případě se pohledem zákona o cizince vlastně nejedná. A to ani tehdy, pokud jde o rodinné příslušníky těchto osob. Není tedy zapotřebí ani povolení k pobytu, ani pracovní povolení.

Výjimku tvoří případ, kdy je česká státní příslušnost povinná, to znamená například ve státních službách. Zaměstnavatel je však povinen o tom, že zaměstnává zaměstnance v rámci EU, informovat příslušný úřad práce, a to nejpozději v den nástupu takovéto osoby k výkonu práce.

Jak řešit pracovní povolení a povolení k pobytu současně

V případě, že zaměstnanec potřebuje povolení k pobytu a pracovní povolení, budou mu tyto vydány příslušným úřadem práce a cizineckou policií. Jestliže se jedná o zaměstnání, které vyžaduje vysokou kvalifikaci (tj. vysokoškolské vzdělání, případně minimálně tři roky trvající vyšší odborné vzdělání), je možné zmiňované dokumenty nahradit tzv. modrou kartou.

Ta opravňuje k dlouhodobému pobytu a současně k výkonu povolání. Není nutné si zvlášť žádat o pracovní povolení.

Novým druhem povolení je pak tzv. zaměstnanecká karta. Ta je určena pro všechny cizí státní příslušníky, ne však pro občany členských států EU/EHP a Švýcarska či jejich rodinné příslušníky. Umožňuje dlouhodobý pobyt cizince na území ČR, tedy déle než tři měsíce.

Určena je pro výkon všech povolání bez ohledu na stupeň odbornosti. Hlavní výhodou je zjednodušení celého procesu, pouze jediný doklad umožní zaměstnanci v České republice současně žít i pracovat.

Kdo a proč potřebuje vízum

Pro pobyt v ČR se pak rozlišují v první řadě tzv. víza krátkodobá neboli Schengenská. Ta se udělují na dobu kratší než 90 dnů. V případě délky pobytu přesahující 90 dnů je nutné si požádat o vízum dlouhodobé. Vízum se uděluje do pasu a má formu vízového štítku.

Proč zaměstnávat cizince

Chce-li zaměstnavatel splnit potřebné náležitosti, je zapotřebí, aby se v právní úpravě této problematiky orientoval. Pro řadu z nich se přitom jedná o nevyhnutelné řešení, neboť na tuzemském trhu práce odborníky s potřebnou kvalifikací zkrátka nenajde.

V okamžiku, kdy je obsazení pozice z personálních důvodů obtížné, je na místě situaci řešit s odborníky z pracovní agentury. Ti se současně postarají o spolehlivé vyřízení výše popsaných formalit.

Pracovní agentura IRSCzech.com

Jednou z nejlepších agentur, která dokáže i ve velkém množství dodat potřebné zaměstnance např. z Ukrajiny či jiných států je společnost IRSCzech.com. Nejedná se o klasickou pracovní agenturu, neboť jimi zprostředkovaní zaměstnanci se stávají kmenovými zaměstnanci daného zaměstnavatele.

Zároveň má k dispozici rozsáhlou databázi zaměstnanců z Ukrajiny, díky vlastní pobočce přímo na Ukrajině. Samozřejmostí je zajištění potřebných pracovních či pobytových víz, pojištění a pomoc s vyřízením všech formalit v České republice.

V případě zájmu o nové zaměstnance z Ukrajiny, nás kontaktujte na stránkách www.irsczech.com nebo se zastavte na našich pobočkách v Praze nebo Frýdku-Místku.