DAŇOVÁ EVIDENCE – jak by měla vypadat?

0
588
  • Žádný zákon v České republice nehovoří o tom, na rozdíl například od účetnictví, jak má tato evidence vypadat. Prakticky tedy záleží pouze na Vás, jakou formu zvolíte.
  • Zákon o daních z příjmů hovoří pouze o tom, co daňová evidence má zjišťovat, způsob ocenění majetku a závazků, jak provádět inventarizaci a archivaci.
  • Nikde není zmínka o tom, jak mají vypadat knihy majetku, závazků, peněžní deník, pokladní kniha ani karty majetku. Pro vedení daňové evidence lze použít jakýkoliv komerční produkt nebo jí vést například v Excelu.
  • V případě kontroly z Finančního úřadu Vám bude sloužit daňová evidence k předložení a dokazování splněných podmínek daných zákonem o daních z příjmů.
  • Daňová evidence musí obsahovat informace o příjmech a výdajích podnikatele a informace o majetku a závazcích a to odděleně.
  • Finálním cílem daňové evidence je zjištění základu daně pro daňové přiznání a přehled o stavu a pohybech majetku a závazků.

Kdo vede, resp. nevede daňovou evidenci?

  • Na tuto otázku lze lépe odpovědět, kdo daňovou evidenci nevede a vylučovacím způsobem stanovit kdo jí vede.

Daňovou evidenci nevedou:

  1. Právnické osoby (s.r.o., akciové společnosti, atd.).
  2. Fyzické osoby, které jsou zapsáni v obchodním rejstříku.
  3. Fyzické osoby, které přesáhly 15 mil. Kč obratu za rok.
  4. Fyzické osoby, které vedou dobrovolně účetnictví.
  5. Fyzické osoby, které prokazují své výdaje paušálně.
  • Ostatní výše nejmenovaní vedou daňovou evidenci

Co je a k čemu slouží daňová evidence?

  • Daňová evidence je vlastně označení pro původní tzv. jednoduché účetnictví.
  • Upravuje jí zákon a v podstatě slouží k témuž účelu, k získání daňového základu pro výpočet daně z příjmů, případně ostatních daní.
  • Daňovou evidenci lze zjednodušeně charakterizovat jako zjednodušené účetnictví.

Daňová evidence a plátci DPH

  • Plátci DPH musí navíc vyhovět zákonu o dani z přidané hodnoty a do daňové evidence zapracovat sledování této daně, resp. přidat dva sloupce DPH na vstupu a na výstupu.
  • Daňová evidence v souvislosti s evidencí DPH by měla obsahovat i čísla jednotlivých dokladů pro následnou evidenci či případnou kontrolu.